E-Cigaretter-Damp-Cigaretter web shop

E-Cigaretter-Damp-Cigaretter web shop
E-Cigaretter-Damp-Cigaretter web shop

torsdag den 8. april 2010

E-Cigaretter bør blive lovlige nu BERTEL HAARDER

Åbent brev til Bertel Haarder fra Camilla af Rosenborg : " Giv dog rygerne lov til at dampe!" Indenrigs og Sundhedsminister Bertel Haarder Jeg vil gerne bede om ministerens svar på følgende: Hvordan kan ministeren tillade sundheds ministeriets embedsmænd forskelsbehandler firmaer med identiske partshørings sager, og ligeledes tillader Lægemiddelstyrelsen at forskelsbehandle nikotin produkter ved at ”holde hånden over tobaks industrien". Embedsmændenes forskels behandling består i at ministeriet, giver et konkurrerende firma opsættende virkning, medens vores firma nægtes dette, uagtet begge firmaers sager er identiske, ligesom de produkter begge firmaer forhandler, er identiske med et identisk nikotin indhold. Lægemiddelstyrelsen forskelsbehandling består i at tobaks industrien godt må tilføre udvundet nikotin til deres tobaks produkter, uden at cigaretter anses som lægemidler, medens undertegnede får forbud om at tilføje udvundet nikotin, til et langt mindre sundheds skadeligt produkt. Sagen handler om elektroniske ”dampcigaretter” der giver brugeren damp og nikotin samt tobaks smag. Produktet findes med og uden, nikotin, samt med og uden, røgfri tobak, der ikke antændes; men blot afgiver aroma. Lægemiddelstyrelsen argumenterer at vore dampcigaretter med nikotin, er et lægemiddel og forbyder os at sælge dem, fordi, som de siger : ”Et produkt der indeholder udvundet nikotin opfattes som et specialprodukt fremstillet alene med det formål at tilføje brugeren stoffet nikotin” citat slut. Vi argumenterer at vore dampcigaretter markedsføres som et nydelsesmiddel, på linie med tobak, blot uden de mange kendte farlige kræftfremkaldende stoffer. Ekstraheret nikotin tilsættes både i pipetobak, cigaretter, som findes i fri handel, uden at disse anses som lægemidler. Nikotin er et alkaloid ligesom koffein, kinin er det, og en lang række almindelige produkter indeholder tilsatte alkaloider såsom: kinin i tonic-vand, koffein i cola. I lægemiddelstyrelsens egen ”Dansk Lægemiddel standarder” og i Den Europæiske Farmakopé er nikotin ikke opført som et lægemiddel; men blot som en råvare på linie med gelatine, sukker og vand, altså en råvare, der kan benyttes i et lægemiddel; men som ikke i sig selv udgør et lægemiddel. Nikotin kan frit købes i Danmark hos kemikalie forhandlere, uden krav om tilladelse til håndtering af lægemidler. Vi mener at lægemiddelstyrelsens vurdering af vore dampcigaretter med nikotin, udelukkende beror på at andre virksomheder har valgt at markedsføre deres nikotin produkter, såsom plastre og tyggegummi som lægemidler, et valg som må antages at bero på firmaernes ønske om at opnå den markedsføringsfordel der ligger i at produkterne sælges som lægemidler på apotekerne . Vore dampcigaretter markedsføres udelukkende som et alternativ til tobak, uden tjære & kulilte. Indholdet af vore damp-refiller til damp cigaretterne er ca 99% vand & propylen glykol samt aroma stoffer og kun 0,6 % eller 1,6% nikotin afhængig af valgte refill styrke. Lægemiddelstyrelsen argumenterer : ”Et lægemiddel defineres som enhver vare, der kan anvendes til mennesker eller dyr, enten for at genoprette, ændre eller påvirke fysiologiske funktioner ved at udøve en farmakologisk virkning, ” citat slut. Denne form for argumentation vil jo svare til at en færdsels betjent gav en bøde fordi en bil kunne køre for hurtigt. Der er derfor efter alt at dømme tale om at lægemiddelstyrelsen har truffet en afgørelse som må anses for at være ugyldig, da den hviler på en grundlæggende forudsætning der ikke stemmer overens med gældende praksis, hvorfor at sagen straks bør hjemvises og forbuddet ophæves. I givet fald at ministeriet giver styrelsen medhold i deres afgørelse, måtte det kunne fordres at lige forhold behandles ens. Det vil sige at almindelige cigaretter der indeholder udvundet nikotin på tilsvarende vis skal behandles som lægemidler på linie med damp-cigaretterne. Ministeriet for Sundhed og forebyggelse har ved at nægte vores firma opsættende virkning, så længe sagen behandles, forskelsbehandlet os, ved at give konkurrerende firmaer der markedsfører et identisk produkt, opsættende virkning, hvilket betyder at kun disse firmaer må fortsætte deres salg og markedsføring, hvilket både er konkurrence forvridende og ugyldigt. Så Bertel Haarder jeg beder dig om hjælp, på egne vegne og ikke mindst på vegne af de mange tusinder damprygere, som heller ikke forstår hvorfor de "skal tvinges" til at få tjære og kulilte med i købet, når de vælger at nyde nikotin. Vi kan dokumentere at Dampcigaretter med nikotin er et bedre og mindre skadeligt alternativ til røgtobak; men alligevel har myndighederne nu i 2 år gjort alt for at forbyde dette alternative tiltag. F.D.A har nu efter en dom frigivet dampcigaretter med nikotin i USA, som et lovligt alternativ til tobakken, dit ministeriums stædige modstand giver ingen mening?. Giv dog rygerne lov til at dampe, istedet for at fastholde dem i tobaks fælden. V/h Camilla af Rosenborg & Mikael Rosanes Ide Fabrikken / NyCigaret.dk Sagens akter www.ppy.dk/status USA gør E-cigaretter med nikotin lovligt www.ppy.dk/bigstory Propylen i dampcigaretter www.ppy.dk/propylen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar